GALERIA

Oferta


Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

• opracowanie map do celów projektowych

• pomiary powykonawcze

• pomiary uzupełniające


Pomiary związane z ewidencją gruntów i budynków

• rozgraniczenia nieruchomości

• podziały nieruchomości

• wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomość

• badanie stanu prawnego nieruchomości

• sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych

• badanie stanów władania, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych


Geodezyjna obsługa inwestycji

• tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i innych elementów

• inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu

• pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń

• pomiary i obliczenia mas ziemnych

• pomiary kontrolne suwnic

• pomiary kontrolne pionowości

• pomiary osiowości urządzeń

• zakładanie osnów realizacyjnych

• modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej


Pomiary na terenach zamkniętych PKP

• opracowanie map do celów projektowych

• opracowanie planów schematycznych bocznic kolejowych

• pomiary powykonawcze

• opracowanie profili podłużnych

• opracowanie profili poprzecznych

• tyczenia oraz inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu

Copyright by SmartMAP Wszystkie prawa zastrzeżone.